Homepage

Welkom op de website van 'Collectief Inclusief'

Collectief inclusief is een samenwerking tussen een aantal professionals die inclusie en inclusief onderwijs breder onder de aandacht willen brengen van hun collega's in het onderwijsveld. De groep is ontstaan uit een samenwerking van LBib (Landelijke beroepsvereniging interne begeleiders) en de 3 landelijke Opleidingen Speciale Onderwijszorg: Fontys OSO, Seminarium voor Orthopedagogiek en Windesheim OSO.

Van 2007 t/m 2010 hebben we vanuit deze samenwerking vier landelijke conferenties georganiseerd. Over de opkomst op deze conferenties en de wijze waarop deze hebben bijgedragen aan het delen en verspreiden van het gedachtengoed van inclusief onderwijs, zijn we als werkgroep Collectief Inclusief zeker tevreden. Vervolgens zijn er diverse activiteiten ondernomen die het onder de aandacht brengen van inclusie ondersteunden. Zo werden in 2013 diverse bijeenkomsten georganiseerd met Tony Booth, medeauteur van de Index voor Inclusie.
Op dit moment staat de komst van Passend Onderwijs en de invoering van de zorgplicht voor veel scholen hoog op de agenda, en daarmee het debat hoe we de ontwikkeling van een inclusieve samenleving vorm kunnen geven en welke rol het onderwijs daarin kan vervullen. Voor ons onderscheidt inclusief onderwijs zich van Passend Onderwijs, onder andere, omdat inclusief onderwijs over een rechtenbenadering gaat, waarbij gestreefd wordt naar volledige participatie van alle mensen op alle terreinen van onze samenleving. Het gaat hierbij om participatie op basis van volwaardigheid en gelijkwaardigheid en het benutten van ieders talenten.
Passend Onderwijs en de zorgplicht kunnen voor het bereiken van dit doel faciliterend zijn wat betreft de noodzakelijke condities, maar de waarden- en rechtenbenadering waar inclusie op is gebaseerd, wordt niet vanzelfsprekend, noch automatisch, veilig gesteld met de invoering van Passend Onderwijs. Daarvoor moeten we actief aandacht voor blijven vragen en meehelpen de noodzakelijke condities te creëren.

Met Collectief Inclusief streven we de volgende doelstellingen na:
- Bijdragen aan het realiseren van een meer inclusief onderwijssysteem in Nederland.
- Het samenwerken met organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van een meer inclusief onderwijssysteem en een meer inclusieve samenleving, waarbij het VN verdrag van 2006 over de rechten van personen met een beperking richtinggevend is.
- Het bieden van een platform aan vertegenwoordiger uit het brede onderwijsveld en de mensen (ouders, kinderen en jongeren en professionals) die daarin acteren, overal waar het gaat om het bevorderen van inclusie.